ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА „www.brandbuilder.bg

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия („Условия“, „Условия за ползване“) преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.brandbuilder.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.brandbuilder.bg всеки потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Условията се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата. С достъп или използване на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава нямате достъп до Услугата.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „BrandBuilder“ и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „BrandBuilder“, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „BrandBuilder“.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяни от „BrandBuilder“ на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „BrandBuilder“ e електронен магазин, достъпен на сайта www.BrandBuilder.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „BrandBuilder“ услуги и стоки.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3 (1) „BrandBuilder“ идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.BrandBuilder.bg и на IP адреса на Потребителя.

(2) „BrandBuilder“ има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „BrandBuilder“.

Чл. 4 (1) „BrandBuilder“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „BrandBuilder“ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „BrandBuilder“ възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „BrandBuilder“ събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „BrandBuilder“.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира за консултация или да отправи запитване като попълни съответната електронна форма, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „BrandBuilder“, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон „Изпрати“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „BrandBuilder“, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „BrandBuilder“ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „BrandBuilder“ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за консултация или запитване, Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „BrandBuilder“ данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „BrandBuilder“ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите на Потребителя.

Чл. 7 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „BrandBuilder“, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „BrandBuilder“. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

 

ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „BrandBuilder“.

(2) При липса на наличност от дадена стока или недостъпна услуга „BrandBuilder“ си запазва правото да откаже поръчката или договора.

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия.

(2) След избиране на една или повече услуги или стоки, предлагани на уебсайта на „BrandBuilder“, Потребителят трябва да уведоми BrandBuilder писмено или чрез разговор по телефона.

(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за сключване на договор и да избере начин и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката.

(4) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на продуктите и услугите, предлагани в уебсайта, са тези, посочени на уебсайта на „BrandBuilder“ към момента на изготвяне на договор, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12 „BrandBuilder“ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в уебсайта продукти и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) „BrandBuilder“ може да предоставя отстъпки за продуктите или услугите, предлагани в уебсайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „BrandBuilder“. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

 

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Потребителят се отказва от услуга, сключена по вече направен и подписан договор, възстановяване на сума се извършва единствено след съгласуване с клиента и и се намалява съгласно условията на договора. Определени услуги, описани в договора е възможно да не подлежат на възстановяване.

Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги, чрез описаните в индивидуалния договор начини на плащане (най-често чрез банкова сметка).

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 „BrandBuilder“ не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „BrandBuilder“.

 

ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки (когато има такива) се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.BrandBuilder.bg.

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „BrandBuilder“ има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) „BrandBuilder“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(4) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, стоките се изпращат 1-3 дни след получаване на плащането. Ако Потребителят иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

Чл. 19 Доставката се извършва в срок от 1-7 работни дни. При извънредни обстоятелства „BrandBuilder“ си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Чл. 20 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 21 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;

б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „BrandBuilder“ или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.

(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни или експортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 23 „BrandBuilder“ си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „BrandBuilder“ за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) За упражняване правото на отказ „BrandBuilder“ потребителя трябва да изпрати по електронен път недвусмислено заявление. В тези случаи „BrandBuilder“ изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(4) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „BrandBuilder“ или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(5) „BrandBuilder“ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(6) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „BrandBuilder“ за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

 1. продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани;
 2. продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност;
 3. за вестници, периодични издания или списания, включително вносни и чуждоезични списания;
 4. продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената,
 5. и които са разпечатани след доставка; запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.
 6. Когато предоставената услуга представлява информация, която е пригодена по естеството си за ползване и еднократното й получаване от Потребителя обезсмисля нейното връщане

Чл. 26 „BrandBuilder“ възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

 

РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 27 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката/услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. Потребителят няма право на рекламация, когато несъответствието се дължи на естественото износване на вещта.

(3) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката/услугата с друга, съответстваща на договореното, „BrandBuilder“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

(4) При предявяване на рекламацията на стока/услуга потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката/услугата с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(5) Рекламацията се подава устно на посочения от „BrandBuilder“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. „BrandBuilder“  представя на сайта си достъп до контактна форма.

(6). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(7) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(8) Рекламацията на потребителска стока/услуга може да се предяви не по-късно от един месец от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

(9). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(10) Ако „BrandBuilder“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(11) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

 

ГАРАНЦИИ

Чл. 28 Потребителите се ползват от предвидените в Закона за защита на потребителите гаранционни срокове.

 

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29 „BrandBuilder“ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 30 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „BrandBuilder“ (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „BrandBuilder“ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „BrandBuilder“, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „BrandBuilder“, „BrandBuilder“ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „BrandBuilder“.

Чл. 31 (1) „BrandBuilder“ се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „BrandBuilder“ има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „BrandBuilder“ върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

(3) „BrandBuilder“ си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „BrandBuilder“ има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „BrandBuilder“ или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2). При прекратяване на договора „BrandBuilder“ дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

(3) На връщане и замяна не подлежат всички чорапени изделия, бански, бельо.

Чл. 33 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 34 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 35 Органите, регулиращи дейността на „BrandBuilder“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 36 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или нa други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 37 (1) „BrandBuilder“ се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „BrandBuilder“ в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 38 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

КОНТАКТИ

Ако имате въпроси относно Правилата, моля да се свържете с нас, тук.